Τι ψάχνετε;
MANN-FILTER Online Catalog for all devices

Looking for a product?

Whatever your filtration need, we've got the solution. Browse our Online Catalog to search all our 100% OE quality filter products and find the right one for more than 300,000 applications. Premium protection for your engine or machine is just a click away.

Επιλέξτε περιοχή, χώρα και τη γλώσσα σας

Απόρρητο δεδομένων

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας και το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία μας. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί σημαντικό μέλημά μας. Για το λόγο αυτό, η συμμόρφωση με τις αυστηρές νομικές διατάξεις για την προστασία των δεδομένων είναι αυτονόητη για εμάς. Η προστασία των δεδομένων ξεκινά με τη διαφάνεια. Ως εκ τούτου, μέλημά μας είναι να γνωρίζετε πάντα πότε αποθηκεύουμε και ποια από τα προσωπικά σας δεδομένα, για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε, αλλά και πώς μπορείτε να περιορίσετε ή να αποτρέψετε τη χρήση τους. Οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων μας έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

I. Υπεύθυνος επεξεργασίας
MANN+HUMMEL GmbH
Schwieberdinger Strasse 126
71636 Ludwigsburg/ Γερμανία
Τηλ. +49 7141 980, Φαξ +49 7141 982545
info@mann-hummel.com

II Διεύθυνση του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας στα ακόλουθα στοιχεία:
data.protection@mann-hummel.com
MANN+HUMMEL GmbH
Schwieberdinger Strasse 126
71636 Ludwigsburg/ Γερμανία

III Νομική βάση για την επεξεργασία
Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται από εμάς μόνο εάν μας επιτρέπεται νομικά να το πράξουμε ή εάν έχετε δώσει τη συναίνεσή σας.

Εφόσον λάβουμε τη συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο, ένας βασικός κανονισμός της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων (ΓΚΠΔ) χρησιμεύει ως νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος, Άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο β, ο ΓΚΠΔ χρησιμεύει ως νομική βάση. Το ίδιο ισχύει και για τις πράξεις επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων.

Στο βαθμό που η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης στην οποία υπόκειται η εταιρεία μας, Άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο γ, ο ΓΚΠΔ χρησιμεύει ως νομική βάση. Ως εταιρεία, υποκείμεθα, για παράδειγμα, σε νόμιμες υποχρεώσεις αποθήκευσης βάσει του AO και του HGB.

Εάν ζωτικά συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου απαιτούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο δ, ο ΓΚΠΔ χρησιμεύει ως νομική βάση.

Εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας ή τρίτου και τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων δεν υπερτερούν του προηγούμενου συμφέροντος, Άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο στ., ο GDPR χρησιμεύει ως νομική βάση για την επεξεργασία.

ΙV. Αποδέκτης των δεδομένων
Ως θέμα αρχής, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα μόνο εάν έχουμε τη συναίνεσή σας ή τη νόμιμη άδειά σας για να το πράξουμε. Αυτό ισχύει και για τη μεταφορά δεδομένων σε τρίτους. Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

Τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία και θα χρησιμοποιηθούν εντός της ΕΕ / ΕΟΧ. Ωστόσο, για ορισμένες διαδικασίες, η επεξεργασία εκτός της ΕΕ / ΕΟΧ είναι επίσης απαραίτητη. Εάν τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία εκτός της ΕΕ / ΕΟΧ, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία συμμορφώνεται με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το Άρθ. 44 ΓΚΠΔ. Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία με τους ακόλουθους παραλήπτες σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων:

 • σε τρίτους που μας βοηθούν στη λειτουργία του ιστότοπου
 • εντός του Ομίλου MANN+HUMMEL
 • στο πλαίσιο έγκυρης νομικής διαδικασίας

Λαμβάνουμε επίσης τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από κλοπή, άλλη απώλεια, κακή χρήση και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.

V. Τα δικαιώματά σας

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, είστε το υποκείμενο των δεδομένων κατά την έννοια του ΓΚΠΔ. Τα δικαιώματά σας ρυθμίζονται στο Κεφάλαιο III του ΓΚΠΔ. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που επεξεργάζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα ακύρωσης, το δικαίωμα ενημέρωσης, το δικαίωμα μεταφοράς, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας και το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, στείλτε ένα e-mail στη διεύθυνση data.protection@mann-hummel.com.

Δικαίωμα προσφυγής στην εποπτική αρχή
Εκτός εάν με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης διοικητικής ή δικαστικής προσφυγής, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο κατοικείτε, στον τόπο εργασίας σας ή στον τόπο όπου διαπράττεται η εικαζόμενη παράβαση, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παραβιάζει την ΑΠΔ.

Η εποπτική αρχή στην οποία υποβλήθηκε η καταγγελία ενημερώνει τον καταγγέλλοντα σχετικά με την κατάσταση και τα αποτελέσματα της καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας άσκησης δικαστικής προσφυγής σύμφωνα με το Άρθ. 78 ΓΚΠΔ.

Σύμφωνα με το Άρθ. 77 ΓΚΠΔ, είστε ελεύθεροι να επιλέξετε την εποπτική αρχή. Για παράδειγμα, μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας στην εποπτική αρχή του κρατιδίου της Βάδης-Βυρτεμβέργης, η οποία είναι αρμόδια για τη MANN+HUMMEL.

VI. Επιφύλαξη δικαιώματος αλλαγής
Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόσουμε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις.

VII. Δικτυακός τόπος της MANN-FILTER

Δεδομένα χρήσης
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, γενικά δεδομένα σχετικά με αυτήν τη διαδικασία αποθηκεύονται αυτόματα σε ένα αρχείο καταγραφής. Αυτό εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς που σχετίζονται με το σύστημα. Τα αποθηκευμένα δεδομένα χρήσης δεν αποθηκεύονται μαζί με άλλα προσωπικά δεδομένα. Αναλυτικά, για κάθε ανάκτηση αποθηκεύεται η ακόλουθη καταγραφή δεδομένων:

 • ανώνυμες διευθύνσεις IP
 • ημερομηνία και ώρα του αιτήματος (GMT)
 • τοποθεσία πρόσβασης
 • Μήνυμα που υποδεικνύει εάν η σταθμοσκόπηση ήταν επιτυχής (κωδικός κατάστασης)
 • ποσότητα των μεταδιδόμενων δεδομένων
 • Δικτυακός τόπος στον οποίο πραγματοποιήθηκε η διαβούλευση
 • Περιγραφή του τύπου του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου που χρησιμοποιείται
 • Το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται

Τα παραπάνω δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους ούτε θα αξιολογηθούν με άλλο τρόπο, εκτός εάν υπάρχει νομική υποχρέωση να το πράξουν.

Επικοινωνία
Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας με σκοπό την επεξεργασία του ερωτήματός σας και σε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω αλληλογραφία.

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται μέσω του εντύπου επικοινωνίας μας για την επεξεργασία του ερωτήματός σας. Οι υποχρεωτικές πληροφορίες επισημαίνονται με αστερίσκο (*). Όλες οι άλλες λεπτομέρειες είναι προαιρετικές.

Όλα τα δεδομένα θα διαγραφούν μετά την πλήρη επεξεργασία του αιτήματός σας, αφού ο σκοπός δεν ισχύει πλέον και η αποθήκευση δεν είναι πλέον απαραίτητη, ή θα περιορίσουν την επεξεργασία εάν υπάρχουν νομικές ή άλλως προβλεπόμενες υποχρεώσεις αποθήκευσης.

αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

 • Άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ, εάν έχετε δώσει τη συναίνεσή σας
 • Άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ
 • Άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ, επειδή είναι προς το έννομο συμφέρον μας να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας

Ηλεκτρονικός κατάλογος MANN-FILTER 
Εάν εγγραφείτε στον κατάλογό μας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες υπηρεσίες (π.χ. διαχείριση λίστας παρακολούθησης). Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό χρήστη για το σκοπό αυτό. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με αστερίσκο (*). Όλες οι άλλες λεπτομέρειες είναι προαιρετικές.

Ένας λογαριασμός χρήστη μπορεί να τερματιστεί. Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το έντυπο επικοινωνίας. Εάν οι χρήστες έχουν ακυρώσει τον λογαριασμό χρήστη τους, τα δεδομένα τους σχετικά με τον λογαριασμό χρήστη θα διαγραφούν, με την επιφύλαξη νομικής υποχρέωσης διατήρησης δεδομένων.

Ηλεκτρονικό κατάστημα διαφημιστικού υλικού
Προσφέρουμε στους πελάτες μας ένα ηλεκτρονικό κατάστημα όπου μπορείτε να αγοράσετε διαφημιστικό υλικό της MANN-FILTER. Αυτό το κατάστημα λειτουργεί από τον συνεργάτη μας τη Brand Addition GmbH. Ισχύουν οι όροι προστασίας δεδομένων του καταστήματος διαφημιστικού υλικού του συνεργάτη μας.

Ενημερωτικό δελτίο
Είναι δυνατόν να εγγραφείτε σε δωρεάν ενημερωτικά δελτία τα οποία θα σας ενημερώνουν για ενημερώσεις και προσφορές των προϊόντων μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία κατά την εγγραφή με σκοπό την αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Η επεξεργασία γίνεται στο σύστημα CRM. Τα προσωπικά σας δεδομένα (όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μεταφέρονται στο σύστημα CRM για το σκοπό αυτό.

Όταν εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο, θα λάβετε ένα e-mail επιβεβαίωσης για να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας (διπλή συμμετοχή). Αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP σας και την ημερομηνία εγγραφής. Αυτή η αποθήκευση χρησιμεύει μόνο ως απόδειξη για τις εποπτικές αρχές και σε περίπτωση που ένα τρίτο μέρος κάνει κατάχρηση μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εγγραφεί στο ενημερωτικό δελτίο χωρίς να το γνωρίζει ο δικαιούχος.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των δεδομένων σας και τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου ανά πάσα στιγμή για το μέλλον. Η ανάκληση μπορεί να γίνει μέσω ενός συνδέσμου στο ίδιο το ενημερωτικό δελτίο. Μετά την ανάκληση δεν θα λαμβάνετε πλέον το ενημερωτικό δελτίο.

Αναλύουμε τη χρήση ενημερωτικών δελτίων σε ψευδωνυμοποιημένη μορφή. Για το σκοπό αυτό, καταγράφονται τα ποσοστά ανοίγματος, οι μόνιμες και προσωρινές περιπτώσεις μη παράδοσης μηνυμάτων, για τον έλεγχο της δυνατότητας παράδοσης του ενημερωτικού δελτίου καθώς και ο αριθμός των προωθημένων ενημερωτικών δελτίων. Αυτή η ανάλυση δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με προσωπικά δεδομένα, όπως οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

VIII. Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Πρόκειται για παροδικά cookies που διαγράφονται αυτόματα όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτά περιλαμβάνουν συγκεκριμένα cookies περιόδου λειτουργίας. Χρησιμοποιούμε επίσης μόνιμα cookies. Αυτά διαγράφονται αυτόματα μετά από μια καθορισμένη χρονική περίοδο, η οποία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το cookie που χρησιμοποιείται.

Οι ακόλουθοι τύποι cookie χρησιμοποιούνται από εμάς:

 • Απολύτως απαραίτητα Cookies
 • Cookies απόδοσης
 • Cookies για σκοπούς μάρκετινγκ (cookies για μάρκετινγκ)

αποτελεί τη νομική βάση για τη χρήση των cookies:

 • Άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ
 • Άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί την τεχνολογία cookie-consent-της OneTrust για να σας ενημερώσει σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται.


Διάρκεια αποθήκευσης, δυνατότητα αντίρρησης και
αφαίρεσης
Τα Cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και μεταδίδονται από τον χρήστη στην ιστοσελίδα μας. Ως εκ τούτου, εσείς ως χρήστης έχετε τον πλήρη έλεγχο της χρήσης των cookies. Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη μετάδοση των cookies. Τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί επίσης να γίνει αυτόματα. Εάν τα cookies για τον ιστότοπό μας απενεργοποιηθούν, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πλήρης χρήση όλων των λειτουργιών του ιστότοπου.

Χρήση της OneTrust (συγκατάθεση cookie)
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί την τεχνολογία cookie-συγκατάθεσης της OneTrust για να λάβει τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση ορισμένων cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας και να τα τεκμηριώσει με τρόπο συμβατό με την προστασία δεδομένων. Ο πάροχος αυτής της τεχνολογίας είναι η OneTrust, με δύο κεντρικά γραφεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αγγλία: Atlanta, GA, USA (συν-έδρα), 1200 Abernathy Rd NE, Building 600, Atlanta, GA 30328 Ηνωμένες Πολιτείες, +1 (844) 847-7154, Αγγλία (συν-έδρα), 82 St Johns Street, Farringdon London, EC1M 4JN, +44 (800) 011-9778. Όταν εισέρχεστε στον ιστότοπό μας, ένα cookie της OneTrust αποθηκεύεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας, το οποίο αποθηκεύει τις συναινέσεις που έχετε δώσει ή την ανάκληση τέτοιων συναινέσεων.

Τα δεδομένα που συλλέγονται αποθηκεύονται έως ότου μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε ή έως ότου διαγράψετε το ίδιο το cookie της OneTrust ή έως ότου δεν ισχύει πλέον ο σκοπός για τον οποίο αποθηκεύονται τα δεδομένα. Οι υποχρεωτικές νόμιμες περίοδοι διατήρησης παραμένουν ανεπηρέαστες. Λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων των cookies της OneTrust μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων onetrust στη διεύθυνση https://www.onetrust.com/privacy/

Η τεχνολογία Περιεχομένου Cookie της OneTrust χρησιμοποιείται για τη λήψη της νομικά απαιτούμενης συγκατάθεσης για τη χρήση cookies. Η νομική βάση για αυτό είναι το Άρθ. 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχείο γ ΓΚΠΔ.

Adobe Analytics
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Adobe Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ιρλανδία ("Adobe"). Το Adobe Analytics χρησιμοποιεί "cookies", τα οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσουν τον ιστότοπο να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Εάν οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου μεταδίδονται σε διακομιστή της Adobe, οι ρυθμίσεις διασφαλίζουν ότι η διεύθυνση IP ανωνυμοποιείται πριν από τη γεωγραφική τοποθεσία και αντικαθίσταται από μια γενική διεύθυνση IP πριν αποθηκευτεί. Εκ μέρους του διαχειριστή αυτού του ιστότοπου, η Adobe θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου από τους χρήστες, να συντάξει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες του ιστότοπου και να παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες στον διαχειριστή του ιστότοπου σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου και του διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Adobe Analytics δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα της Adobe. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies προσαρμόζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου σε πλήρη έκταση. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε την αποστολή στην Adobe της συλλογής δεδομένων που δημιουργούνται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Adobe, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

GoogleOn
 ιστοσελίδα μας Java-Script κώδικα της εταιρείας Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ (εφεξής: Google) φορτώνεται. Εάν έχετε ενεργοποιήσει το Java-Script στο πρόγραμμα περιήγησής σας και δεν έχετε εγκαταστήσει πρόγραμμα αποκλεισμού Java-Script, το πρόγραμμα περιήγησής σας ενδέχεται να μεταδώσει προσωπικά δεδομένα στην Google. Για να αποτρέψετε εντελώς την εκτέλεση του κώδικα Java-Script από την Google, μπορείτε να εγκαταστήσετε έναν αποκλεισμό δέσμης ενεργειών Java (π.χ. https://www.noscript.net/ ή https://www.ghostery.com/).

Google ReCaptcha
Για να διασφαλίσουμε επαρκή ασφάλεια δεδομένων κατά τη μετάδοση φορμών επικοινωνίας και εγγραφής, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google ReCaptcha. Ο πάροχος είναι η Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ ("Google"). Το Google ReCaptcha χρησιμοποιείται στον ιστότοπό μας για να διαφοροποιήσει εάν η εισαγωγή σε φόρμες γίνεται από φυσικό πρόσωπο ή καταχρηστικά από μηχανή και αυτοματοποιημένη επεξεργασία. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται προς το έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το Άρθ. 6 Παρ. 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ. Η υπηρεσία Google περιλαμβάνει την επεξεργασία διευθύνσεων IP και, κατά περίπτωση, άλλων δεδομένων που απαιτούνται από την Google για την υπηρεσία ReCaptcha. Οι αποκλίνοντες κανονισμοί προστασίας δεδομένων της Google Inc. ισχύουν για αυτό. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες προστασίας δεδομένων της Google Inc. μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://policies.google.com/privacy  

Προσθήκη Χαρτών Google
Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε την υπηρεσία χαρτών Google Maps για να σας προσφέρουμε περιεχόμενο χάρτη για τον ανιχνευτή αντιπροσώπων μας. Οι Χάρτες Google είναι μια υπηρεσία χαρτών της Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία.

Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι λειτουργίες των Χαρτών Google, πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP και της διεύθυνσης που έχει εισαχθεί ως μέρος της λειτουργίας διαδρομής, ενδέχεται να μεταφερθούν στους διακομιστές του παρόχου. Αυτές οι πληροφορίες συνήθως μεταφέρονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο που περιέχει Χάρτες Google, το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές της Google, όπου το περιεχόμενο του χάρτη αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και ενσωματώνεται από αυτό. Ο πάροχος αυτού του ιστότοπου δεν έχει καμία επιρροή σε αυτή τη μεταφορά δεδομένων. Σύμφωνα με τις τρέχουσες γνώσεις, αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Ημερομηνία και ώρα της επίσκεψής σας στον εν λόγω ιστότοπο,
 • Διεύθυνση Διαδικτύου ή διεύθυνση URL της ιστοσελίδας που κλήθηκε,
 • Διεύθυνση IP, διεύθυνση (έναρξης) που καταχωρήθηκε κατά τον σχεδιασμό της διαδρομής

Για τη χρήση των Χαρτών Google απαιτείται η συναίνεσή σας σύμφωνα με το Άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο α ΓΚΠΔ. Μόνο τότε μπορούν οι διαδικτυακές προσφορές μας να χρησιμοποιηθούν χωρίς περιορισμούς. Εάν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία δεδομένων από την Google μέσω αυτής της υπηρεσίας μετά τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση javascript στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Λάβετε υπόψη ότι σε αυτήν την περίπτωση η λειτουργία διαδραστικού χάρτη των Χαρτών Google δεν είναι πλέον ή μόνο εν μέρει χρησιμοποιήσιμη.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων χρήστη στην πολιτική απορρήτου της Google: https://policies.google.com/privacy

YouTube
Στην ιστοσελίδα μας φορτώνεται η υπηρεσία YouTube της εταιρείας Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View. Χρησιμοποιούμε αυτήν την υπηρεσία για να σας προσφέρουμε περιεχόμενο πολυμέσων. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία, απαιτείται η συναίνεσή σας σύμφωνα με το Άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο α DSGVO. Το πρόγραμμα περιήγησής σας μπορεί να μεταδώσει προσωπικά δεδομένα στην Google όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία YouTube. Επιπλέον, λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του YouTube:https://policies.google.com/privacy

Σύνδεσμος κοινωνικών μέσων
Έχουμε συμπεριλάβει συνδέσμους στον ιστότοπό μας προς τα αντίστοιχα προφίλ μας στο Facebook, το Twitter και το LinkedIn. Κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο σύμβολο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προφίλ μας στις αντίστοιχες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων.

Αυτή η σύνδεση δεν μεταδίδει δεδομένα από εσάς στους διαχειριστές της αντίστοιχης πλατφόρμας κοινωνικών μέσων. Εάν κάνετε κλικ σε έναν από αυτούς τους συνδέσμους, θα ανακατευθυνθείτε στον αντίστοιχο ιστότοπο του κοινωνικού δικτύου και θα προωθηθείτε. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, αυτό γίνεται ανοίγοντας μια νέα καρτέλα ή ένα αναδυόμενο παράθυρο. Μόνο όταν αλλάξετε τη διεύθυνση URL, ο χειριστής του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο στο Facebook, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο: https://www.facebook.com/about/privacy/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στο Twitter, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο: https://twitter.com/en/privacy

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου του Instagram, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο: https://help.instagram.com/519522125107875

Pixel παρακολούθησης μετατροπών Facebook
Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία προσαρμοσμένων κοινών της Facebook Inc. (1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ ή Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ιρλανδία) ως μέρος των διαδικτυακών διαφημίσεών μας βάσει χρήσης. Για το σκοπό αυτό, ορίζουμε ομάδες-στόχους χρηστών με βάση ορισμένα χαρακτηριστικά στη Διαχείριση διαφημίσεων του Facebook, στους οποίους στη συνέχεια εμφανίζονται διαφημίσεις στο δίκτυο του Facebook. Οι χρήστες επιλέγονται από το Facebook με βάση τις πληροφορίες προφίλ που παρέχουν και άλλα δεδομένα που παρέχονται μέσω της χρήσης του Facebook. Εάν ένας χρήστης κάνει κλικ σε μια διαφήμιση και στη συνέχεια φτάσει στον ιστότοπό μας, το Facebook λαμβάνει τις πληροφορίες ότι ο χρήστης έχει κάνει κλικ στο διαφημιστικό banner μέσω του pixel του Facebook που είναι ενσωματωμένο στον ιστότοπό μας.

Βασικά, δημιουργείται ένα μη αναστρέψιμο και μη προσωπικό άθροισμα ελέγχου (τιμή κατακερματισμού) από τα δεδομένα χρήσης σας, τα οποία μεταδίδονται στο Facebook για σκοπούς ανάλυσης και μάρκετινγκ. Ένα cookie του Facebook έχει οριστεί στη διαδικασία. Αυτό συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας στον ιστότοπό μας (π.χ. συμπεριφορά περιήγησης, υποσελίδες που επισκεφτήκατε κ.λπ.). Για τη γεωγραφική στόχευση της διαφήμισης, η διεύθυνση IP σας αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται επίσης.

Τα προσαρμοσμένα κοινά του Facebook μέσω της λίστας πελατών δεν χρησιμοποιούνται από εμάς, ούτε η λειτουργία "σύνθετη αντιστοίχιση".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Facebook, καθώς και τις επιλογές ρυθμίσεων για την προστασία του απορρήτου σας, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Facebook στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.facebook.com/policy.php. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Facebook Pixel και τον τρόπο λειτουργίας του στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.facebook.com/business/help/742478679120153. Μπορείτε να ορίσετε ρυθμίσεις σχετικά με τις διαφημίσεις που εμφανίζονται σε εσάς στο Facebook από τις ρυθμίσεις λογαριασμού Facebook.

Το Facebook Pixel ορίζεται μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Η χρήση του pixel καθώς και η αποθήκευση των "cookies μετατροπής" βασίζεται αναλόγως στο Άρθ. 6 παρ. 1α ΓΚΠΔ